AJK KLIINIK OÜ TERVISHOIUTEENUSE JA SOTSIAALTEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

AJK Kliinik OÜ (edaspidi Kliinik) tervishoiuteenuse ja sotsiaalteenuse osutamise üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) sätestavad Kliiniku ning kliendi õigused, kohustused ja vastutuse kliendile Kliinikus tervishoiuteenuse või sotsiaalteenuse osutamisel.

1. Tervishoiuteenuse ja sotsiaalteenuse mõiste

1.1. Tervishoiuteenus (edaspidi Tervishoiuteenus) on tervishoiutöötaja tegevus haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgiks on leevendada kliendi vaevusi, hoida ära tema seisundi halvenemist või haiguse ägenemist, taastada ja hoida tervist ning tõsta tema elukvaliteeti.

1.2. Sotsiaalteenus (edaspidi sotsiaalteenus) on sotsiaalse rehabilitatsiooni, tööalase rehabilitatsiooni ja erihoolekandeteenus, mille eesmärgiks on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemise tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

1.3. Üldtingimustes kasutatakse mõistet Teenus tähistamaks nii tervishoiuteenust kui ka sotsiaalteenust.

2. Teenuse osutamise lepingu sõlmimine, lõppemine ja lõpetamine

2.1. Teenuse osutamise leping loetakse Kliiniku ja kliendi vahel sõlmituks kui klient broneerib Teenuse osutamise aja Kliinikus.

2.2. Teenuse osutamise leping lõpeb teenuse osutamise lõppemisega, teenuse osutamise ülevõtmisega teise teenuse osutaja poolt, ühe lepingupoole surmaga, lepingu ülesütlemisega.

2.3. Klient võib teenuse osutamise lepingu igal ajal põhjust avaldamata üles öelda.

2.4. Kliinik võib lepingu üles öelda üksnes mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa Kliinikult kõiki asjaolusid arvestades teenuse osutamise jätkamist oodata. Kliinik peab vajaduse korral klienti juhendama tervishoiuteenuse saamiseks mujalt.

3. Teenuse osutamise aja broneerimine, broneeringu muutmine ja tühistamine

3.1. Teenuse osutamise aja broneerimiseks pöördub klient, tema seaduslik esindaja või lähedane isik Kliinikusse. Teenuse osutamise aeg broneeritakse koha peal, kodulehe broneerimissüsteemi, e-posti teel või telefonitsi.

3.2. Kliendil on õigus broneeringut muuta või tühistada teavitades sellest Kliinikut esimesel võimalusel e-posti teel või telefonitsi vähemalt vastuvõtule eelneval tööpäeval kella 12.00-ks. Juhul, kui Klient ei ilmu kokkulepitud ajal vastuvõtule ja ei ole teavitanud Kliinikut vastuvõtule ilmumise võimatusest vähemalt vastuvõtule eelneval tööpäeval kella 12.00-ks, kohustub Klient tasuma vastuvõtule mitte ilmumise tasu vastavalt Kliiniku hinnakirjale.

3.3. Kliinikul on õigus muuta teenuse osutamise aega juhul, kui töökorraldusliku probleemi tõttu ei ole teenuse osutamine kokkulepitud ajal võimalik ja Kliiniku hinnangul on aja muutmine kliendi seisundit arvestades võimalik või klient hilineb kokkulepitud ajal teenuse osutamisele. Kliinik teavitab klienti teenuse osutamise aja muutmisest esimesel võimalusel ning pakub välja uue aja teenuse osutamiseks niipea kui see on võimalik.

4. Kliiniku ja kliendi õigused ning kohustused

4.1. Kliinik osutab kliendile teenust üksnes tema nõusolekul ning teenuse osutamise aja broneerimisega eeldatakse kliendi teadlikult avaldatud nõusolekut teenuse saamiseks.

4.2. Kliinik on kohustatud osutama kliendile näidustatud tervishoiuteenust kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega tervishoiuteenuse osutamisele.

4.3. Kliinik on kohustatud osutama kliendile näidustatud sotsiaalteenust kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega sotsiaalteenuse osutamisele.

4.4. Kliinik on kohustatud teavitama klienti tema läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, pakutava teenuse olemusest, teenuse osutamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja tagajärgedest, dokumenteerima teenuse osutamise vastavalt kehtivatele nõuetele.

4.5. Klient on kohustatud ilmuma vastuvõtule kokkulepitud ajal.

4.6. Klient on kohustatud tasuma talle osutatud teenuse eest vastavalt teenuse osutamise ajal Kliinikus kehtivale hinnakirjale, välja arvatud Üldtingimustes sätestatud juhul, kui teenuse osutamise kulud katab muu isik.

4.7. Klient on kohustatud avaldama Kliinikule tõeselt ja oma arusaamise kohaselt kõik teenuse osutamiseks vajalikud asjaolud.

4.8. Klient on kohustatud täitma täpselt Kliiniku poolt antud juhiseid ja osutama kaasabi, mida Kliinik teenuse osutamiseks vajab.

4.9. Klient kohustub järgima Kliiniku kodukorda ning muid kliendile teatavaks tehtud eeskirju ja nõudeid.

4.10. Kliinikul ja kliendil on lisaks muud Üldtingimustes sätestatud õigused ja kohustused.

4.11. Klient on kohustatud esimesel võimalusel teavitama Kliinikut oma kontaktandmete muutumisest. Kui klient ei ole teavitanud enda muutunud kontaktandmetest, siis Kliinik ei vastuta info kliendile kohalejõudmise eest.

5. Teenuse eest tasumine

5.1. Klient kohustub tasuma talle osutatud tervishoiuteenuse eest vastavalt teenuse osutamise ajal Kliinikus kehtivale hinnakirjale.

5.2. Esmasele vastuvõtule broneerimisel tasub klient teenuse osutamise tasu ette. Korduva vastuvõtu korral tasub klient osutatud teenuse eest Kliinikus kohapeal kas sularahas või pangakaardiga. Teenuse eest, mida osutatakse kliendile viisil, et klient viibib Kliinikust eemal (nt telefonitsi või virtuaalne teenuse osutamine), tasub klient Kliiniku esitatud arve alusel sama kalendripäeva jooksul alates arve saatmisest. Kliinik jätab endale õiguse broneerida kliendile uusi aegu ja pikendada retsepte vaid ettemaksu alusel.

5.3. Kui viimasest vastuvõtust on möödas vähemalt kuus kuud, käsitletakse juhtumit esmase vastuvõtuna ning teenuse eest tasumine toimub ettemaksuarve alusel.

5.4. Juhul, kui klient on teatanud Kliinikule vähemalt eelmise tööpäeva kella 12.00-ks vastuvõtule mitte ilmumisest, tagastab Kliinik kliendi poolt tasutud ettemaksu või kokkuleppel kliendiga jääb ettemaks edaspidiste vastuvõttude katteks.

5.5. Klient ei kohustu tasuma talle osutatud sotsiaalteenuse eest (rehabilitatsioon, erihoolekandeteenused). Kliinikul on õigus nõuda rehabilitatsiooniteenuste loetellu mittekuuluvate teenuste eest tasu vastavalt hinnakirjale.

5.6. Käesolevas punktis nimetatud tasude maksmata jätmisel on Kliinikul õigus volitada kolmandaid isikuid nõudma Kliiniku nimel sisse tasumata arved. Tasumata arvete sissenõudmiseks on Kliinikul õigus edastada selleks vajalikke kliendi isikuandmeid võlgnevuse sissenõudmisega tegelevale kolmandale isikule, kellega Kliinik on sõlminud kliendi isikuandmete kaitse tagamiseks konfidentsiaalsuskokkuleppe.

5.7. Kliinikul on õigus keelduda kliendile uue vastuvõtuaja broneerimisest või retsepti väljastamisest kuni kliendi Kliiniku ees eksisteeriva võlgnevuse tasumiseni.

6. Saladuse hoidmise kohustus ja isikuandmete kaitse

6.1. Kliinik ja Kliiniku kaudu teenuse osutamisel osalevad isikud peavad hoidma saladuses neile teenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmed kliendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et teenuse osutamise käigus koostatud dokumentides sisalduvad andmed ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, kui seaduses või kokkuleppel kliendiga ei ole ette nähtud teisiti.

6.2. Saladuse hoidmise kohustuse täitmisest võib mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda, kui andmete avaldamata jätmise korral või klient oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid.

6.3. Kliinik töötleb isikuandmeid, sealhulgas kliendi terviseandmeid teenuse osutamiseks ja muude teenuse osutamiseks õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.

7. Vastutus

7.1. Kliinik ei saa lubada kliendi paranemist. Kliinik osutab tervishoiuteenust vastavalt arstiteaduse üldistele tõenduspõhistele teadmisele tervishoiuteenuse osutamise ajal, rakendades tervishoiuteenuse osutamisel tervishoiuteenuse osutajalt tavaliselt oodatavat hoolt.

7.2. Kliinik ja tervishoiuteenuse osutamisel osalev töötaja vastutavad oma kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige ravivigade ning kliendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest.

7.3. Kliiniku ja tervishoiuteenuse osutamisel osaleva töötaja vastutuse aluseks olevat asjaolu peab tõendama klient, välja arvatud juhul, kui kliendile tervishoiuteenuse osutamine on jäetud nõuetekohaselt dokumenteerimata.

7.4. Kui tegemist on raviveaga ja kliendil tekib terviserike, mida oleks saanud tavapärase raviga ilmselt vältida, eeldatakse, et kahju tekkis vea tagajärjel. Terviserikkest tulenevat kahju peab ka sel juhul tõendama klient.

7.5. Kliendi kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on viis aastat alates ajast, mil klient sai teada kohustuse rikkumisest või kahju tekkimisest.

Üldtingimused on kehtivad alates 01.01.2022