TASULISED TEENUSED

Tasuliste teenuste hinnakirjaga saab tutvuda SIIN. Tervishoiuteenuse osutamise leping loetakse muu hulgas sõlmituks ka tervishoiuteenuse osutamise alustamisega või kliendi sooviga broneerida vastuvõtuaeg.

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED:

 • Teenuste osutajaks on OÜ AJK Kliinik, registrikood 12197545, (edaspidi kliinik). Konkreetsete teenuste osutaja(d) määrab kliinik enda spetsialistide seast arvestades soovitavate teenuste iseloomu, mahtu, ajakava ja ravijärjekorra pikkust.
 • Teenusele registreerimisel nõustub klient teenuse osutamise tingimustega.
 • Esmase visiidi broneerimisel saadab kliinik kliendile e-posti teel teate registreerimise kinnitamise kohta.
 • Klient maksab kliinikule osutatud teenuste eest vastavalt konkreetse teenuse osutamise hetkel kehtivale hinnakirjale. Kliendil on igal ajal õigus saada teavet kliinikus hetkel kehtivast hinnakirjast.
 • Teenuste eest tasumine toimub viivitamatult pärast teenuste osutamist vastavalt spetsialisti või kliiniku poolt väljastatud teatisele või arvele, kui kliendiga ei ole kokku lepitud teisiti. Klient peab teatama kliinikule oma märkustest teatise või arve või sellel kajastatud teenuste suhtes koheselt pärast teatise või arve saamist. Märkustest mitteteatamise korral loetakse teatis või arve kliendi poolt täies ulatuses aktsepteerituks.
 • Kokkulepitud seansile mittetulemisest teatamise korral hiljem, kui eelmise tööpäeva kella 12.00, on kliinikul õigus esitada kliendile arve tervishoiuteenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks vastavalt kehtivale hinnakirjale. Teenuse eest ei pea tasuma, kui klient teatab teenusele mitte ilmumisest eelneval tööpäeval kella 12.00.
 • Juhul, kui kliendil on kliiniku ees ületähtaegseid võlgnevusi või selliseid võlgnevusi on esinenud teenuste osutamisele eelneva kalendriaasta jooksul, on kliinikul õigus nõuda teenuste eest ettemaksu vastava teenuse täielikus maksumuses. Käesolevas tasuliste teenuste osutamise lepingus reguleerimata küsimustes kohaldatakse käsunduslepingu sätteid.

Teenuste osutamise lõpetamine:

 • Klient võib tasuliste teenuste osutamise lepingu igal ajal põhjust avaldamata üles öelda. Sellisel juhul tasub klient vaid talle osutatud teenuste eest.
 • Kliinik võib tasuliste teenuste osutamise lepingu üles öelda üksnes mõjuval põhjusel, eelkõige siis, kui ilmneb olukord, kus kliinikult ei saa mõistlikult eeldada tasuliste teenuste osutamise lepingu jätkamist, sh tasu maksmata jätmine, kliendi poolt antavate juhiste vastuolu seadusega või mittetäidetavus või õigusaktidest tulenev keeld vastavat teenust osutada.

Teenusele registreerimisel kinnitab klient alljärgnevat:

 • Olen käesolevas tasuliste teenuste osutamise lepingus sätestatud tasuliste teenuste hinnakirja ja osutamise tingimustega tutvunud ning nõus.
 • Soovin käesolevas lepingus sätestatud tingimustel kasutada kliiniku tasulisi teenuseid vastavalt teenuste vahetu osutajaga suuliselt kokkulepitavale mahule.

VASTUVÕTUAJA TÜHISTAMINE

Kokkulepitud seansile mittetulemisest teatamise korral hiljem, kui eelmise tööpäeva enne kella 12.00, on kliinikul õigus esitada kliendile või klienti suunanud institutsioonile arve tervishoiuteenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks vastavalt kehtivale hinnakirjale.