Erihoolekandeteenused

Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi erihoolekande tegevusjuhendaja poolt ning kellele teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik osutada. Erihoolekandeteenused on mõeldud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestele. Teenust on õigus saada alates 18. eluaastast. Kuna erihoolekandeteenuste järjekorrad võivad olla pikad, saab end järjekorda panna juba 16-aastaselt, et täisealiseks saamisel võimalikult kiiresti vajalikku erihoolekandeteenust saada. Erihoolekandeteenuse saamiseks on vajalik pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse.

AJK Kliinik OÜ asub Tartu linnas ja osutab igapäevaelu toetamise (25 teenusekohta) ja toetatud elamise teenust (10 teenusekohta). Pakume teenuseid inimestele, kes elavad oma kodus, olgu see siis nende isiklik elamispind, üürikodu või sotsiaaleluruum.

Teenus on suunatud abistamaks inimesi, kelle sooviks on tulla toime ja arendada oskusi, viia läbi muutusi enda igapäevases elus. Seetõttu ei ole meie koostegemised inimesega seotud meie, kui teenuseosutaja ruumidega, vaid selle keskkonnaga, kus inimene kõige rohkem toetust vajab- olgu selleks siis inimese kodu, kool, töökoht, ametiasutused, raviasutus vms.

Inimeste raskused enda eluga toimetulekul võivad avalduda väga erinevate probleemidena ja toetusvajadus seega samuti. Abistame inimesi neile oluliste eesmärkide saavutamisel õppimisel, töötamisel ja koduses elus, pereelus.

Meie eesmärgiks on pakkuda inimesele teenust, mis arvestaks tema individuaalse vajadusega ja seega kujundame igale inimesele osutatava teenuse just tema vajaduste järgi. Meie prioriteediks on see, et teenuse raames kujuneks välja julgus ja oskus edaspidi olla iseseisvam. Peame oluliseks austada inimese enesemääratlust ja peame lugu inimese enda otsustusõigusest.

Meie tegevusjuhendaja on inimese abistaja ja toetaja, pakkudes välja võimalikke lahendusi ja toetades eesmärgile jõudmist. Seega on võimalike tegevuste valdkond väga suur ja on seotud iga konkreetse inimese vajadustega, milleks teeme koos inimesega tegevusplaani. Tegevusjuhendaja roll inimese toetamisel võib olla nõuandev, toetav, aga vajadusel tuleb tegevusjuhendaja kaasa toetajana kas arsti juurde, asjaajamistele, töövestlusele, koolikatsetele, kauplusesse sisseoste tegema või koju õppima ahju kütmist.

Toetamaks inimesi sotsiaalsete oskuste ja suhete arendamisel oleme loonud võimalused ühistegevusteks- ühised väljasõidud, ekskursioonid, tähtpäevade tähistamised (näiteks matkad loodusesse, muuseumi, teatri ja kino ühiskülastused, jõulupeod, Riigikogu külastamine jne.).

Nende ühiskäikude ja-tegemiste eesmärgiks on uute kogemuse pakkumine, et tekiks rohkem julgust iseseisvalt proovida ja sotsiaalselt aktiivne olla. Lisaväärtuseks on omavaheliste kogemuste jagamine ja üksteise toetamine. Oleme eesmärgiks võtnud eelkõige selle, et meie poolt pakutavad tegevused oleksid lihtsasti kättesaadavad ja neid oleks igaühel võimalik ka ise edasi praktiseerida- uued kogemused, julgus ja oskused kasutada ühiskonnas pakutavaid võimalusi.

Info teenuse taotlemise kohta:

Erihoolekandeteenuse saamiseks esitatakse taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultant hindab, millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi või toetust, ja otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on erihoolekandeteenus. Teenuse taotlusest otsuse tegemiseni võib minna kuni 40 tööpäeva. Teenuse vajaduse puhul abistab teenuste konsultant sobiva teenuse osutaja valikul ja vaba teenuskoha olemasolul suunab inimesel teenusele.
Kui soovitud teenuseosutaja juures ei ole vaba kohta, siis võetakse inimene järjekorda.

Täpsemat infot ja nõustamist erihoolekande teenuste kohta saad teenuste konsultandilt. Teenuste konsultantide kontaktandmed leiad siit. Teenuste saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada esmalt erihoolekandeteenuse taotlus, mille saab täita ja saata:

Igale erihoolekandeteenuse kasutajale koostatakse teenusel tegevusplaan, kuhu pannakse koostöös inimesega kirja tema eesmärgid ning soovid ja tegevused nende saavutamiseks.

Rohekm infot: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused