AJK Kliiniku erihoolekandeteenuste koordinaator on Ave Alliksaar-Tamm: tel. 53093638; e-post ave@ajk-kliinik.ee

Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi erihoolekande tegevusjuhendaja poolt ning kellele teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik osutada. Teenus on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaelu tegevustes.

Erihoolekandeteenuse saamiseks on vajalik pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse. Sotsiaalkindlustusameti konsultant hindab, millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi või toetust ja otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on erihoolekandeteenus ning abistab seejärel sobiva teenuseosutaja valikul ja vaba teenuskoha olemasolul suunab inimese teenusele.

Igale erihoolekandeteenuse kasutajale koostatakse tegevusplaan, kuhu pannakse koos kirja tema eesmärgid ning soovid ja tegevused nende saavutamiseks.Teenuse eesmärk on tagada inimese parim võimalikult iseseisev toimetulek ja areng ning toetada tema ühiskonnaelus osalemist. Lähtume teenuse kujundamisel inimeste individuaasetest vajadustest. Peame oluliseks austada inimese enesemääratlust ja peame lugu inimese enda otsustusõigusest.

Meie tegevusjuhendaja on inimese abistaja ja toetaja, pakkudes välja võimalikke lahendusi ja toetades eesmärgile jõudmist. Teenuse osutamise ajal juhendatakse klienti sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, viiakse läbi tugirühmade tegevusi ning toetatakse inimest avalike teenuste kasutamisel ja hariduse omandamisel.

Rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.