Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni vähenenud töövõimega inimestele:

 • vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga;
 • kes on töötud, töötavad või õpivad (omandavad põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust).

Klient saab pärast töötukassaga tööalase rehabilitatsiooni vajaduse kokkuleppimist valida teenuse osutaja Eesti Töötukassa koostööpartnerite seast. Tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate nimekiri on leitav portaalis www.tootukassa.ee

Rehabilitatsioon sisaldab vastavalt vajadusele füsio-, tegevus- ja loovteraapiat, logopeedilist ja eripedagoogilist abi, kogemus-, psühholoogilist, sotsiaal- ning terviseseisundi alast nõustamist.

AJK Kliinik OÜ osutatavad teenused

 • Tegevuskava koostamine spetsialistide meeskonnas koos kliendiga (konkreetse eesmärgi püstitamine koos selleks vajalike sekkumiste plaani koostamisega).
 • Tegevuskava elluviimine, täiendamine ja tulemuste hindamine meeskonna spetsialistide poolt koostöös kliendiga.
 • Füsioteraapia eesmärk on toetada ja arendada kliendi füüsilist iseseisvust tema eale vastavates igapäevategevustes. Füsioterapeudi teenuse raames koostatakse harjutuskava koduseks või töökeskkonnas kasutamiseks, tehakse tegevusi liikumisvõime hindamiseks ja arendamiseks (terapeutiline harjutus, vesiravi), vajadusel soovitatakse ja õpetatakse kasutama abivahendeid.
 • Tegevusterapeudi teenus – häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine; käelised tegevused, abivahendi kasutama õpetamine jm. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus (nt poeskäimine, rahakasutus, toidu valmistamine, vaba aja tegevuste leidmine, aja- ja tegevuste planeerimine).
 • Sotsiaaltöötaja teenus – kliendi ja/või tema pere psühhosotsiaalse ja sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ning toimetuleku soodustamine ja vajadusel võlanõustamine.
 • Eripedagoogi teenus – toimetulekuoskuste parandamine ja säilitamine erinevates sotsiaalsetes situatsioonides.
 • Psühholoogi teenus – kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine, nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärgist, selle saavutamise võimalustest, takistustes ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. Eesmärgiks peamiselt kliendi psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine.
 • Psühholoogi teenus – kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine, nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärgist, selle saavutamise võimalustest, takistustes ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. Eesmärgiks peamiselt kliendi psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine.
 • Terviseseisundialane nõustamine psühhiaatri ja/või õe poolt (sh toitumisnõustamine).

Hindame vajadusel KUTSESOBIVUST, VÕIMEID JA TÖÖKÄITUMIST

1. Hamet metoodikatega – erinevate elulähedaste töötegevuste ja tööülesannete sooritusel põhinevad standardiseeritud testide kogumikud. Soorituse taseme hindamise tulemusena selgub, milliseid tööülesandeid on inimene suuteline täitma ning kuidas tema töövõimet arendada. Hamet-2 metoodika – normipärase intellektiga, psüühilise haigusega, käitumishäiretega ja/või õpiraskustega isikutele. Hamet-E metoodika – vaimupuudega isikutele.

2. Jobpics’ga – pildipõhine ametialaste huvide väljaselgitamise vahend.

Teenuste hinnakiri (1h) alates 01.01.2019 / alates 01.05.2021

 01.01.19/ al. 01.05.21
Arsti individuaalne teenus (psühhiaater)  70 €      /    70 €
Psühholoogi individuaalne teenus  45 €      /     60 €
Sotsiaaltöötaja individuaalne teenus  45 €      /     60 €
Kogemusnõustaja individuaalne teenus  25 €      /     60 €
Füsioterapeudi individuaalne teenus  45 €      /     60 €
Tegevusterapeudi individuaalne teenus  45 €      /     70 €
Õe individuaalne teenus  45 €      /      60 €
Eripedagoogi individuaalne teenus  45 €      /      70 €
Grupiteenus (hind ühele grupis)  25 €      /      30 €

* Hind sisaldab kliendi teenuse vajaduse hindamist ning tegevuskava koostamist (vähemalt kolm meeskonna spetsialisti), vahehindamiste läbiviimist, tulemuste hindamist, võrgustikutööd ja asjaajamist.