• Ravijärjekorda peetakse AJK Kliiniku infosüsteemis elektrooniliselt. AJK
  Kliinik kasutab meditsiini infosüsteemi EKliinik.
 • Ravijärjekorra pidamise eest vastutab administraator.
 • Alkoholitarvitamise häire ravi teenuse ravijärjekorda registreerimisel
  töödeldakse muuhulgas järgmisi andmeid:
 • patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood);
  patsiendi kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
 • teenuse nimetus, millele patsient on suunatud;
 • teenust osutava spetsialisti või tervishoiutöötaja andmed;
 • osutatava teenuse aeg (päev, kuu, aasta, kellaaeg) ja koht
 • AJK Kliinikus on alkoholitarvitamise häire ravi teenusele on võimalik
  registreeruda telefoni +372 57493960 kaudu või e-kirja teel info@ajk-
  kliinik.ee
 • Ravijärjekord alkoholitarvitamise häire ravi teenuse esmasele
  vastuvõtule on kuni 10 päeva.
 • Nii patsient kui ka AJK Kliinik saavad muuta või tühistada
  vastuvõtuaega vastavalt AJK Kliiniku poolt kehtestatud üld-ja
  teenusetingimustest lähtuvalt.
 • Kui planeeritud ravi on edasi lükkunud patsiendi terviseseisundist
  tuleneval põhjusel või tervishoiuteenuse osutajast tuleneval põhjusel,
  peab tervishoiuteenuse osutaja ravivajaduse säilimisel võimaldama
  uue vastuvõtuaja mõistliku aja jooksul.
 • Kui ravijärjekorras muudatuse tegemine on tingitud tervishoiuteenuse
  osutajast tuleneval põhjusel, tuleb patsienti teavitada hiljemalt ühe
  tööpäeva jooksul muudatuse tegemisest.
 • Tervishoiuteenuse osutaja kohustub hoidma pakutavate
  ambulatoorsete teenuste loetelu tervise infosüsteemis ajakohasena
  ning edastama loetelus tehtavad muudatused kohe tervise
  infosüsteemi.
 • AJK Kliiniku ravijärjekorra pidamise reeglid vaadatakse üle kord aastas
  ja vajadusel täiendatakse-muudetakse, et teenuste kättesaadavust
  parandada.