AJK Kliiniku rehabilitatsiooniinfo

AJK Kliinik osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ja tööalase rehabilitatsiooni teenust.

AJK Kliinik OÜ asub aadressil Vaksali 17A, Tartu. Jagame maja muuhulgas Tartumaa Töötukassaga ning meie vahetus läheduses asub Tartu vaksal. Meie juurde pääseb Tiigi tänava poolsest uksest ja tulema peab III korrusele (majas olemas ka lift). Hoones sees asuvad viidad, mis juhatavad AJK Kliiniku ruumidesse.

Kuidas tulla?

 • Tartu kesklinnast saab tulla linnaliini bussiga nr 20 Raudteejaama peatusesse, bussi nr 19 saavad kasutada Ringtee suunalt tulijad (bussiliikluse plaan).
 • Lähim Riia tänaval asuv bussipeatus on  Pauluse peatus, kus peatuvad linnaliini bussid nr 1, 3, 5, 18 ja 24.

Parkimine

Autoga tulijatel on võimalik auto parkida vabade kohtade olemasolul Tiigi ja Vaksali tänavatele. Tasuta parkimise võimalus on ka Vaksali tänava raudteeäärses parklas.

AJK Kliinik OÜ rehabilitatsioonimeeskond

Aire Klaus tegevusterapeut, sotsiaaltöötaja, rehabilitatsioonimeeskonna juht
Ljudmilla Atškasov psühholoog
Kadri Andresen psühhiaater
Anne-Mai Heinlaid psühhiaater
Stina Mitt psühhiaatriaõde
Piia Pomerants tegevusterapeut
Kristi Tiimann füsioterapeut
Maarja Heinlo eripedagoog
Daisi Tatar sotsiaaltöötaja
Merili Laansoo sotsiaaltöötaja

Rehabilitatsiooniteenust osutatakse alljärgnevatele sihtgruppidele:

 1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 ja 21 lg 2 tähenduses 18-aastased ja vanemad isikud
 2. 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud psüühikahäirega isikud, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40 protsenti.
 3. Rehabilitatsiooniteenusele saamiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti suunamiskiri. Sobiv aeg lepitakse kokku eelregistreerimise käigus. Eelregistreerimine toimub tööpäevadel esmaspäevast reedeni kell 9- 16.

Eelregistreerimise kontaktandmed:
Telefonid: 7 404 411, 57 49 39 60
E-post: info@ajk-kliinik.ee; aire@ajk-kliinik.ee

Eelregistreerimisel on vaja registreeritava isiku nime, isikukoodi, suunamiskirja numbrit, kontaktandmeid.

NB! Rehabilitatsiooniteenusele tulekul on vaja kindlasti kaasa võtta suunamiskirja originaaleksemplar.

Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja lühitutvustus

Rehabilitatsiooni hindamine ja planeerimine – sobiv aeg lepitakse kokku eelregistreerimise käigus. Eelregistreerimine toimub tööpäevadel esmaspäevast reedeni kell 9- 16. Rehabilitatsioonispetsialistid hindavad klienti oma erialast lähtuvalt ning teevad oma eriala valdkonnas hinnangu koos vajalike soovitustega. Hinnagute ja kollegiaalsete ettepanekute põhjal koostatakse meeskondlikult inimesele isiklik rehabilitatsiooniplaan, mille tegevuskava alusel on võimalik kliendil saada edaspidi rehabilitatsiooniteenuseid (nõustamisteenused, rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine, grupiteraapiad jne). Kogu protsessi juhendab koordinaator. Hindamine võib toimuda vastavalt kliendi soovile kogu meeskonna poolt korraga või individuaalselt spetsialistide poolt. Rehabilitatsiooniplaani koostamisel osaleb lähtuvalt kliendi probleemistikust vähemalt viis meeskonnaliiget.
Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja täitmise tulemuste hindamine – rehabilitatsiooniprotsessi koordinaator juhendab ja nõustab klienti, et toetada rehabilitatsioonplaani tegevuskavas olevate tegevuste elluviimist (vajalike ja sobivate teenuste saamiseks, teenuseid osutavate asutuste leidmisel jne).

Rehabilitatsiooniplaani tegevuskava alusel osutatavad teenused:

Tegevusterapeudi teenus – hindab, arendab ja aitab säilitada kliendi tegevusvõimet lähtuvalt toimetulekust tegevustervikutes (eneseteenidus, töö, vaba aeg). Tegevusterapeut annab soovitusi ja abistab elu- ja töökeskkonna kujundamisel ja kohandamisel, annab informatsiooni abivahendite kasutamise ja hankimise võimaluste kohta. Tegevusterapeudi teenuse osutamise käigus arendatakse ja/või säilitatakse kliendi tegevuseeldusi, mis on vajalikud toimetulekuks igapäevaeluga ja nõustatakse kliendi lähivõrgustikku toimetuleku toetamise osas. Töö toimub nii individuaalselt kui ka grupis.
Sotsiaaltöötaja teenus – sotsiaaltöötaja nõustab, juhendab, ennetab ning lahendab sotsiaalseid probleeme, eesmärgiga toetada kliendi toimetulekut. Hindab kliendi sotsiaalseid ressursse, aitab kaardistada, kujundada kliendi toetavat sotsiaalset lähivõrgustikku. Juhendab ja nõustab kliendiga kokkupuutuvaid avalike teenuste osutajaid ning seob klienti avalike teenuste osutajatega. Töö toimub nii individuaalselt kui ka grupis.
Sotsiaaltöötaja perenõustamine – kliendi pereliikmete nõustamine ja juhendamine grupis ning teraapia osutamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja ennetamisel.
Sotsiaaltöötaja grupinõustamine – sarnaste sotsiaalsete probleemidega klientide nõustamine ja teraapia grupis.
Psühholoogi teenus – psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia.
Psühholoogi perenõustamine – kliendi pereliikmete nõustamine ja psühhoteraapia grupis.
Psühholoogi grupinõustamine – sarnaste klientide nõustamine ja teraapia osutamine grupis.

Vene keelt kõnelevatele inimestele osutatakse kõiki pakutavaid rehabiliteerimise teenuseid võrdväärsetel alustel eesti keelt kõnelevate inimestega. Soome keeles ja inglise keeles plaani koostamiseks või teenuste osutamiseks on vajalik eelregistreerimine.

Rehabilitatsioonimeeskond osutab vajadusel rehabilitatsiooniplaani koostamise teenust ka kliendi elukohas ning eelneval kokkuleppel osutatakse tegevusterapeudi ja sotsiaaltöötaja teenust erihoolekandeasutuses.

Sõidukulude kompenseerimine

Kui inimese elukoht ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja asukoht on erinevates valdades või linnades, siis riik kompenseerib sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale (lapsevanemale, abikaasale, hooldajale vm abistajale), kummalegi maksimaalselt 41,55 eurot aastas.

Sõidukulude hüvitamiseks on vajalik esitada vabas vormis taotlus elukohajärgsele pensioniametile pärast rehabilitatsiooniteenuse saamist. Taotluses tuleb märkida järgmised andmed:

 1. rehabilitatsiooniteenust saanud isiku nimi ja isikukood või sünniaeg, postiaadress ja telefoninumber,
 2. vajadusel rehabilitatsiooniteenust saanud isiku esindaja nimi ja isikukood või sünniaeg, postiaadress ja telefoninumber,
 3. Sotsiaalkindlustusameti väljastatud rehabilitatsiooniteenuse suunamiskirja number;
 4. arvelduskonto number, kuhu hüvitis kantakse;
 5. andmed rehabilitatsiooniteenuse osutamisega seotud sõidukulude tekkimise kohta (lähtekoht, sihtkoht, läbitud vahemaa kilomeetrites jm);
 6. taotlusele lisatud sõidukulu tõendavate dokumentide loetelu.

Taotlusele lisada sõidukulu tõendavad dokumendid – sõidupiletid, bensiiniostu tšekid, taksoarved vm.